CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:10713055
Đang truy cập:126
Số TT:83
Cơ quan lưu trữ: 
Phông/Công trình/Sưu tập: 
Mục lục hồ sơ: 
Hộp số: 
Hồ sơ số: 
Trích yếu hồ sơ: 
Tờ số:135
Số lượng tờ:1
Phí khai thác (VNĐ):3.000
Thể loại:undefined
Số - ký hiệu: /QĐ-UB
Ngày ban hành:01/8/1982
Tác giả:UBND huyện Kỳ Anh
Trích yếu nội dung:V/v: Nâng bậc lương cho cán bộ công nhân viên UBND huyện Kỳ Anh: 03 cán bộ
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy:Bản ký không dấu
Tình trạng vật lý:Nguyên vẹn
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:Chính sách - Chế độ - LĐTBXH - Vì người nghèo

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: