CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12433497
Đang truy cập:197
Số TT:2
Cơ quan lưu trữ:Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Kỳ Anh (cũ)
Mục lục hồ sơ:MLHS 01 (1968-2011)
Hộp số:1
Hồ sơ số:10
Trích yếu hồ sơ:Báo cáo cân đối ngân sách và biên chế quỹ tiền lương huyện Kỳ Anh năm 1978
Tờ số: 
Số lượng tờ:13
Phí khai thác (VNĐ):13.000
Thể loại:Báo cáo
Số - ký hiệu: 
Ngày ban hành:01/1/1978
Tác giả:Vật liệu chất đốt
Trích yếu nội dung:Báo cáo kế hoạch thu chi; biên chế cán bộ và quỹ lương năm 1978
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy:bản chính
Tình trạng vật lý:Giấy cũ, Nguyên vẹn
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: