CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12439066
Đang truy cập:292
Số TT:2
Cơ quan lưu trữ:Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Kỳ Anh (cũ)
Mục lục hồ sơ:MLHS 01 (1968-2011)
Hộp số:5
Hồ sơ số:31
Trích yếu hồ sơ:Dự toán thu chi ngân sách các đơn vị thuộc huyện Kỳ Anh năm 1986
Tờ số:8
Số lượng tờ:6
Phí khai thác (VNĐ):6.000
Thể loại:Nghị quyết
Số - ký hiệu: 
Ngày ban hành:01/1/1986
Tác giả: 
Trích yếu nội dung:Nghị quyết phê chuần tổng quyết toán ngân sách năm 1985 và thông quan dự toán ngân sách năm 1986
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy:bản dấu không ký
Tình trạng vật lý:Giấy cũ, Nguyên vẹn
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: