CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13537273
Đang truy cập:444
Số TT:9
Cơ quan lưu trữ:Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Kỳ Anh (cũ)
Mục lục hồ sơ:MLHS 01 (1968-2011)
Hộp số:18
Hồ sơ số:131
Trích yếu hồ sơ:Văn bản đi của phòng Kế hoạch - Tài chính huyện Kỳ Anh năn 2003
Tờ số:9
Số lượng tờ:2
Phí khai thác (VNĐ):2.000
Thể loại: 
Số - ký hiệu: 
Ngày ban hành:26/2/2003
Tác giả:Phòng KH-TC
Trích yếu nội dung:Bảng tính chênh lệch tăng SHP, Phụ cấp, các khoản đóng góp do điều chỉnh tiền lương theo NĐ số 03/2003/NĐ-CP ngày 15/1/2003
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy:bản ký không dấu
Tình trạng vật lý:Giấy cũ, Nguyên vẹn
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: